banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

2019 ÖSYM KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeni eklenen örnek alan soruları testinin çözümü

ÖSYM, yaptığı açıklamayla Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) değişikliğe gitmişti. İşte KPSS'de 18 alana ilişkin konu dağılımları ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği ile Beden Eğitimi öğretmenliği alanlarına ait örnek sorular

GÜNDEM 20.02.2019, 18:05 20.02.2019, 18:05
2019 ÖSYM KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeni eklenen örnek alan soruları testinin çözümü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük bir değişikliğe gitti. Buna göre, KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) test konuları dağılımı ve yeni eklenenen alanlara ait örnek sorular yayınlandı.

ÖRNEK SORULAR (İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ)

1. Kuzey Afrika’nın tarihî ülkesi Fas’a kültür gezisi amacıyla giden Cafer Bey, Rabat şehrinde gittiği camilerde imamların “men âmene” ifadesini “men emene”; “mâliki yevmiddin” ifadesini “meliki yevmiddin” ve “tezekkerûn” ifadesini “tezzekkerûn” şeklinde okuduklarını fark eder.

Yaptığı araştırmalar sonucunda bu okuyuşların bölgede yaygın olan bir kıraat geleneğine dayandığını öğrenir.

Bu kıraat geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asım
B) Naf
C) İbn Kesir
D) Kisai
E) Hamza

2. Aşağıdakilerden hangisi Buhari’nin el-Camiu’s-Sahih’i üzerine yazılmış şerhlerden biri değildir?

A) İbn Hacer’in Fethu’l-Bari’si
B) Hattabi’nin İ’lamü’s-Sünen’i
C) Molla Gürani’nin el-Kevserü’l-Cari’si
D) Nevevi’nin el-Minhac’ı
E) Ayni’nin Umdetü’l-Kari’si

3. Allah’ın her filinin bir illete veya hikmete bağlı olup olmadığı, kelam ilminde tartışılan bir konudur. Bazı kelamcılar, Allah’ın adaleti gereği zulüm ve haksızlık yapamayacağını, bundan dolayı da çirkin fillerin meydana gelişinde hiçbir etkisinin bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Bazıları ise ilahi fillerin illete dayandırılmasının Allah’ı sınırlı bir varlık konumuna düşüreceğini, hâlbuki O’nun, mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunabilme güç ve iradesine sahip olduğunu savunmuşlardır.

Bu konu kelam eserlerinde aşağıdakilerin hangisi kapsamında ele alınır?

A) Ta’dil ve tecvir
B) İstitaat
C) Terğib ve terhib
D) Tevellüd
E) Cevher ve araz

4. İslam hukukçuları, ayet ve hadislerde oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alınan hükümlerden hareketle kimlerin mirastan pay alacağını açıklamışlardır. Buna göre birinci dereceden yakınlar her durumda mirastan pay alırken bazı yakınlar ise birinci derece vârislerin olmaması durumunda hak sahibi olurlar. Aksi takdirde mirastan sakıt olur ve herhangi bir pay alamazlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin mirastan sakıt olması söz konusu değildir?

A) Ölenin ana baba bir kardeşi olması durumunda, ana bir kardeşinin
B) Ölenin anası olması durumunda, ninesinin 
C) Ölenin erkek kardeşi olması durumunda, kız kardeşinin
D) Ölenin babası olması durumunda, dedesinin
E) Ölenin oğlu olması durumunda, torununun

5. 1950’li yıllarda C. Glock ve R. Stark’ın, dindarlığı beş farklı boyuta ayırıp her boyutu ayrıntılı şekilde tasvir etmeleri, dindarlığı ölçme sürecinde yeni ufuklar açmıştır. Bununla birlikte onların, dindarlığın özünü oluşturan iman boyutunu ideolojik boyut olarak adlandırmaları ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Örneğin A. Vergote, Tanrı’ya inanmakla Liberalizm ve Marksisizm’e inanmanın aynı eylem olamayacağını savunur. Ona göre, ideolojiler bütünüyle bu dünya ile ilişkilidir; dolayısıyla onlara dua edilmesi ya da kurban sunulması mümkün değildir.

Buna göre Vergote’un aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenemez?

A) İnanmanın işlevsizleştirilmesine
B) İdeolojilerin dinleştirilmesine
C) Dindarlığın ölçülmesine
D) İnancın nesnesinin kaybolmasına
E) Aşkın boyutun değersizleştirilmesine

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULAR

1. Türkiye’de sporun tamamen devlet yönetimi tarafından merkezî olarak
gerçekleştirilmesine aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla başlanmıştır?

A) Türk Spor Kurumu
B) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
C) Türk İdman Birliği
D) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
E) Spor Genel Müdürlüğü

2. Ahmet, 4-5 MET (Metabolik Eşdeğer) düzeyinde haftada 3-5 gün, günde 20-60 dakika aerobik fziksel etkinlik yapmaktadır. Ahmet’in yaptığı bu fziksel etkinliğin şiddet düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok düşük
B) Düşük
C) Orta
D) Yüksek
E) Çok yüksek

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fziksel uygunluk bileşenleri arasında yer almaz?

A) Kalp-solunum sistemi dayanıklılığı
B) Vücut kompozisyonu
C) Çeviklik
D) Kas kuvveti ve dayanıklılığı
E) Esneklik

4. Beceri sınıfaması göz önüne alındığında “tamamen açık bir beceri” için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çevresel uyaranları tahmin etmeye gerek yoktur.
B) Harekete başlamadan önce planlama yapılır ve uygulanır.
C) Önceden belirlenen hareket otomatikleşinceye kadar tekrarlanır.
D) Hareket değişen şartlara ve mekâna göre uyarlanır.
E) Hareketin başlatılması kişi tarafından belirlenir.

5. Serap Öğretmen, beşinci sınıf beden eğitimi dersinde öğrencilerin yer değiştirme becerilerini geliştirmek için zorluk düzeyi farklı üç ayrı istasyon kurmuştur. Öğrencilerden istedikleri istasyonu kullanarak yer değiştirme becerilerini sergilemelerini istemiştir. Serap Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

A) Komut
B) Alıştırma
C) Kendini denetleme
D) Katılım
E) Buluş


18 ALANA İLİŞKİN KONU DAĞILIMLARI


ulusal.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P