banner1199

banner1197

Atatürk'ün kemikleri sızlıyor

GÜNDEM 18.06.2014, 10:28 18.06.2014, 09:31
Atatürk'ün kemikleri sızlıyor
Sözcü gazetesi yazarı Mehmet Türker, Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdi. 

Türker'in yazısı şöyle:

 Tür­ki­ye­’nin şu ha­li­ne ba­kı­nız!..
Yö­nü­nü kay­be­den ba­si­ret­siz bir kap­ta­nın elin­de ça­re­siz­ce sa­ğa so­la yal­pa vu­ran, ba­ta çı­ka ken­di et­ra­fın­da dö­nen, esen rüz­gar­la­ra ve dal­ga­la­ra tes­lim ol­muş bir ge­mi­ye ben­zi­yor!..
Tür­ki­ye bir te­rör ör­gü­tü­ne Baş­kon­so­lo­su ile kon­so­los­luk per­so­ne­li­ni re­hin ver­miş ve ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı ga­ze­te­ci­le­re “A­man su­sun, yaz­ma­yı­n” di­ye yal­va­rı­yor!..
IŞİ­D’­e “te­rör ör­gü­tü­” di­ye­mi­yor, alt­tan alı­yor, kız­dır­ma­ma­ya ça­lı­şı­yor!..
Kel­le uçu­ran, öl­dür­dü­ğü ada­mın kal­bi­ni çı­ka­rıp yi­yen ra­di­kal İs­lam­cı yam­yam­lar kar­şı­sın­da Tür­ki­ye sük­lüm pük­lüm!..
* * * *
Ne­re­de o es­ki dev­let adam­la­rı?..
Kim­se­den kork­ma­yan, çe­kin­me­yen ge­re­ğin­de mey­dan oku­yup sö­zü­nü din­le­ten in­san­lar?..
Yu­na­n’­ı, İn­gi­li­z’­i, İtal­ya­n’­ı, Fran­sı­z’­ı önü­ne ka­tıp ko­va­la­dı­lar, bir ül­ke­yi yok­tan var et­ti­ler, ye­ni bir mil­let ya­rat­tı­lar…
Şim­di Tür­ki­ye­’nin ha­zin ha­li kar­şı­sın­da ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
Dev­ler ül­ke­si, cü­ce­le­re kal­dı!..
Em­per­ya­liz­me kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı ve­ren­le­rin ül­ke­si, em­per­ya­lizm ile kı­çı kı­rık te­rör ör­güt­le­ri­nin oyun­ca­ğı ol­du!..
* * * *
Ira­k’­ta bir te­rör ör­gü­tü­ne tes­lim olan­lar, yurt için­de de te­rör­le mü­ca­de­le ye­ri­ne te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­yı ter­cih et­miş­ler­di za­ten!..
Te­rö­re bo­yun eğ­di­ler!..
Tür­ki­ye­’yi İm­ra­lı-An­ka­ra-Kan­dil Şey­tan Üç­ge­ni­ne sok­tu­lar!..
Dev­let ida­re­si­ni aciz, za­val­lı ha­le ge­tir­di­ler!..
Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
* * * *
Öte yan­da, az da ol­sa bir umut var­dı!..
O umut da cum­hur­baş­ka­nı ada­yı se­çil­me­siy­le sön­dü­rül­dü!..
Dün de yaz­dı­ğı­mız gi­bi;
9 yıl ön­ce­ki AKP ada­yı, 9 yıl son­ra CHP ada­yı ol­du!..
Ki­şi­li­ği­ne, ka­ri­ye­ri­ne bir şey di­ye­me­yiz el­bet­te!..
Si­ya­si yat­kın­lı­ğı iti­ba­rıy­la CHP ta­ba­nı­na ters dü­şen ki­şi MHP ta­ra­fın­dan tas­vip gör­dü, çün­kü asıl o ce­na­ha da­ha ya­kın!..
Sos­yal de­mok­ra­siy­le ta­ban ta­ba­na zıt bir aday bir em­ri­va­ki ola­rak CHP’­ye mon­te edil­di!..
* * * *
İh­sa­noğ­lu mu, Tay­yip mi?..
CHP seç­me­ni ga­yet ta­bi­i “Tay­yi­p” de­me­ye­cek!..
Ama aca­ba san­dı­ğa şevk ve he­ye­can­la mı gi­de­cek?..
Yok­sa, “Ne halt eder­ler­se et­sin­ler, baş­la­rı­nın ça­re­si­ne bak­sın­la­r” de­yip san­dı­ğa mı kü­se­cek?..
Ata­tür­k’­ün par­ti­si, ön­ce­ki gün­den iti­ba­ren ça­tır­dı­yor!..
Yan­lış ter­cih­ler­le yi­ne çar­şa­fa CHP ro­ze­ti tak­tı­lar!..
Bu yüz­den de 10 Ağus­to­s’­ta çar­şa­fa do­lan­ma­sı ka­der de­ğil, bi­linç­li tak­sir­dir!..
Ata­türk­çü, la­ik, de­mok­rat, ay­dın in­san­lar ma­kus ta­li­hi­ni bir tür­lü ye­ne­me­di!..
Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
Al bi­ri­ni vur öte­ki­ne!..
Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­ci Ko­ru, Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­me­t’­i arat­ma­dı!..
Re­hin alı­nan Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve kon­so­los­luk men­sup­la­rı için “re­hin alın­dı­la­r” de­ni­le­mez­miş!..
Re­hin alın­mış ol­sa­lar, pa­zar­lık ya­pı­lır­mış!..
Yap­ma­dık­la­rı ne ma­lum?..
Tay­yi­p’­in med­ya­ya “yaz­ma­yın, ko­nuş­ma­yı­n” di­ye yal­var­ma­sı ne an­la­ma ge­li­yor?..
“Pa­zar­lık­ta­n” baş­ka ak­la ne ge­le­bi­lir?..
Ni­te­kim dün ge­liş­me­ler hak­kın­da ya­yın ya­sa­ğı gel­di!..
IŞİ­D’­in re­hi­ne­le­ri bu­gü­ne ka­dar ser­best bı­rak­ma­ma­sı­nın ne­de­ni, Tür­ki­ye­’nin di­ren­ci­ni kır­mak için­dir!..
Gün geç­tik­çe, IŞİ­D’­in pa­zar­lık gü­cü ar­tı­yor!..
Ama…
Na­ci Ko­ru­’ya gö­re, re­hi­ne­le­re “re­hi­ne­” de­ni­le­mez­miş!..
Bi­ri Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı, di­ğe­ri yar­dım­cı­sı; al bi­ri­ni vur öte­ki­ne!..
Bun­la­ra ka­lır­sa…
Bel­ki de bi­zim­ki­ler IŞİ­D’­i re­hin al­mış­lar­dır!..

ulusalkanal.com.tr
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P