banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Uğur Dündar'ın güç birliği yazısı paylaşım rekoru kırdı

GÜNDEM 14.09.2015, 09:23 14.09.2015, 09:31
Uğur Dündar'ın güç birliği yazısı paylaşım rekoru kırdı

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın 12 Eylül Cumartesi günkü '101 yaşındaki Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısından tarihi “Birleşin” çağrısı…' başlıklı yazısı Cumartesi günü sosyal medyada en çok paylaşılan yazı oldu.

Pazarlama iletişim platformu MediaCat'ın analizine göre, Dündar'ın yazısı Facebook'ta 9624 kez, Twitter'da 375 kez, Google Plus'ta ise 25 kez olmak üzere toplamda 10024 kez paylaşıldı.

İŞTE DÜNDAR'IN PAYLAŞIM REKORU KIRAN GÜÇ BİRLİĞİ YAZISI


"İlk çağ­rı­yı, SÖZ­CÜ­’nün baş­ya­za­rı, med­ya du­aye­ni ağa­be­yi­miz Rah­mi Tu­ran yap­tı. Ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci, de­ğer­li kar­de­şim So­ner Yal­çın da kö­şe­sin­de ben­zer bir öne­ri­de bu­lun­du.
Dün de dün­ya­ca say­gın Sü­me­ro­log Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ, CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile Va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çe­k’­e bi­rer mek­tup gön­de­rerek se­çim it­ti­fa­kı­na ça­ğır­dı.
101 ya­şın­da ol­ma­sı­na kar­şın pı­rıl­tı­lı bir ha­fı­za­ya sa­hip bu­lu­nan ve ge­ce gün­düz “Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yo­r” so­ru­su­na ce­vap ara­yan ger­çek Ata­türk­çü Çı­ğ’­ın mek­tu­bu­nu ay­nen ya­yın­lı­yo­rum:

* * *

“Pek Sa­yın Baş­kan­lar,
101 ya­şı­ma gel­di­ğim şu gün­ler­de, ül­ke­min el­den git­me­si­ni gö­re­rek içim ya­nar, kan ağ­lar­ken, siz­le­rin bir ara­ya gel­di­ği­ni­zi gör­mek be­ni bir an ol­sun fe­rah­lat­tı. Akıl ve man­tık bu­nun ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor ama mem­le­ket­te akıl ve man­tık kal­ma­dı ki! Kim­se man­tık­lı eleş­ti­ri­ye bi­le da­ya­na­mı­yor! Ya­pan ya hap­se gi­ri­yor ya da işin­den olu­yor!
Böy­le­si­ne kri­tik bir or­tam­da siz­le­rin bir ara­ya gel­me­si gö­nül­le­ri­mi­ze su serp­ti.
Ama ‘Sen bu­nu ala­cak­sın, ben bu­nu is­ti­yo­ru­m’ da­laş­ma­sı ile bu fır­sa­tın he­ba ol­ma­ma­sı ge­rek. Ar­tık sen ben da­va­sı­nı bı­rak­ma­nı­zı, ça­buk an­la­şıp bir­leş­me­ni­zi, ay­rı­ca di­ğer par­ti­le­ri de ara­nı­za çek­me­ni­zi, eğer bir se­çim olur­sa bu doy­maz, hırs­lı, va­ta­nı yok et­me­ye ça­lı­şan po­li­ti­ka­cı­ya ve onun şak­şak­çı­la­rı­na sa­de­ce iyi bir ders ver­me­ni­zi de­ğil, va­ta­nı­mı­zın bun­lar­dan kur­tar­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz…
Zor­lu­yo­ruz si­zi… Ba­şa­rı­lar di­le­ği ile
Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ
Not: Bir iç sa­va­şın eşi­ğin­de­yiz. Maa­zal­lah öy­le bir şey olur­sa is­tek­le­ri­niz, ego­la­rı­nız bir işe ya­ra­maz. Bi­lin ki la­ne­te­nir­si­niz!.. İn­sa­nı­mı­za, bu gü­zel va­ta­nı­mı­za çok ya­zık olur. in­san­la­rı­mız gi­de­cek yer, yi­ye­cek bir şey bu­la­maz, Sü­mer­le­r’in du­ru­mu­na dü­şer­ler… O ne­den­le bu ya­şım­da çok çok üzün­tü­lü­yüm.”

* * *

Mek­tu­bu al­dık­tan son­ra ar­tık ha­yat­tan bek­len­ti­si kal­ma­mış ve hiç­bir şey­den kork­ma­yan Mu­az­zez Ha­nı­m’­la te­le­fon­da ko­nuş­tum. O, CHP’­nin sa­de­ce Va­ta­n’­la de­ğil, di­ğer ba­zı par­ti­ler ve ki­şi­ler­le de it­ti­fa­ka git­me­si­ni is­ti­yor.
Böy­le­ce yüz­de 10’luk ül­ke ba­ra­jı­nın ya­rat­tı­ğı psi­ko­lo­jik en­ge­lin yı­kı­la­ca­ğı­na ve CHP’­nin bü­yük güç ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yor.
Bir­leş­mey­le or­ta­ya çı­ka­cak tab­lo­nun seç­me­ni mo­ti­ve ede­ce­ği­ni, san­dı­ğa git­me ora­nı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı ve bir tür­lü ya­ra­tı­la­ma­yan se­çim ka­zan­ma he­ye­ca­nı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor.

* * *

Ben de Rah­mi Tu­ran, So­ner Yal­çın ve Mu­az­zez İl­mi­ye Çı­ğ’­ın gö­rüş­le­ri­ni des­tek­li­yo­rum. Hat­ta sa­de­ce Va­tan Par­ti­si ile ye­ti­nil­me­me­si, yel­pa­ze­nin ge­niş­le­ti­le­rek Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Ümit Ko­ca­sa­kal, Sa­det­tin Tan­tan ve Ab­dül­la­tif Şe­ner gi­bi kir­len­me­miş, say­gın, ce­sur ve halk­ta kar­şı­lı­ğı olan isim­le­re de tek­lif gö­tü­rül­me­si, hat­ta DSP’­nin ve diğer bazı partilerin de kapılarının ça­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bö­lün­me­nin ve kar­deş ça­tış­ma­sı­nın eşi­ği­ne ge­ti­ri­len ül­ke­mi­zin bu çok kri­tik ve tu­zak­lar­la do­lu sü­reç­ten düz­lü­ğe çı­ka­bil­me­si için, de­mok­ra­si­ye gö­nül ve­ren­le­rin “güç bir­li­ği­ne­” her za­man­dan da­ha faz­la ih­ti­ya­cı­mız var."


ulusalkanal.com.tr

Yorumlar (6)
sydneyden turan 4 yıl önce
aynen katiliyorum yoksa yarin cok gec olacak
abrek 4 yıl önce
chp bu işe yaklaşmazsa bilin ki üzerinde ki abd/cemaat sarmalı kendini boğuyor demektir.. chp'nin bu ablukadan bir an önce kurtulması gerekir.. tek care de vatan ile birlikteliğidir..
Shaban n 4 yıl önce
Sevgili yazar sozlerinizi destekleyen partilerin guc birliği yolunda olacagina inaniyorum aksi halde gozelim vatan solar . Allah yolumuzu hayırlı eylesin
vatan sever 4 yıl önce
gidecek hiç bir yerimiz yok gerçekten bizleri yok etmek için ellerinden geleni yapar bu hainler o yüzden egolarımızı bırakıp gücümüzü birleştirelim söz konusu vatanımız
vatansever 4 yıl önce
Vatan için halkımız için doğru olanı ittifak yaparak başarabilir ... Haydi Kılıçdaroğlu samimi olduğunu göstermenin zamanı ...
Soma-Maden 4 yıl önce
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."
13 Ocak 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ( Mustafa Kemal ATATÜRK )
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P