banner1002

Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır? E-Devlet sefer görev emri tebliği sorgulama 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Sefer görev emri nedir? Nasıl sorgulanır? İşte tüm yurttaşların sorgulayabileceği E-Devlet sefer görev emri tebliği sorgulama ekranı kilitlenmişti

Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır? E-Devlet sefer görev emri tebliği sorgulama 2018

Askerliğini yapmış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde askere yeniden alınmasının mümkün olduğu durum bu yurttaşların sefer görev emrinlerinde, hangi birliğe katılacaklarını da açıklıyor. İşte sefer görev emri nedir? Nasıl sorgulanır? sorularının yanıtın yer aldığı ve E-Devlet sefer görev emri tebliği sorgulama ekranı kilitlenmişti.

SEFER GÖREV EMRİ NASILSORGULANIR?

Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.

Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki şu sorularla ek bilgiler veriliyor:

"Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?   

 En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya  PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr . internet adresinden de öğrenilebilmektedir.

 Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir? 

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz”  raporu almanız halinde SGE’niz  iptal edilecektir.

  Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler,

Ertelenenler,

Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.

Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.

Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri  iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

  İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?

SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

  Seferberlik   tatbikatı  veya  ferdî  seferberlik  eğitimine  ait  görevimin  iptali veya  ertelenmesi mümkün mü ?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar  sürdürülmektedir.  SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

  Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?

Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

  Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

 Adıma çıkan  SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren  yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?

 Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için  en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir. 

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü? 

Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

Personel Seferberlik Tatbikatları

Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Katılan Yükümlülerin Özlük Hakları Nelerdir?

Tatbikat / eğitime katılacak yükümlüler, tatbikat başlama tarihinden önce en yakın Askerlik Şubesine başvurarak tatbikata sevkini yaptırır. Yükümlülerin yolluk, yevmiye ve maaşları Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge esaslarına göre, tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol harcırahları müracaat ettikleri Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca; maaşı, dönüş yol ücreti ve yevmiyesi birliklerince ödenir.

Tatb. / Ferdi Sef. Eğt.ne katılan işçilere, 4857 sayılı iş kanunu'nun 31 nci md.si uyarınca, bu süre için işverence herhangi bir ücret ödenmeyeceğinden, bu personele ve resmi bir kurumda çalışmayıp serbest olarak çalışanlara; rütbesi karşılığı aylığının Tatb./ Ferdi Sef.Eğt.süresine tekabül eden kısmı ödenir.

Emekli aylığı almakta iken Tatb./Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Yd.Sb. ve Astsb.ların maaş ödemelerinde; 5434 sayılı TC.Emekli Sandığı Kanunu'nun 103 ncü md.ne göre işlem yapılır.

Tatb. / Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Uzm.Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 6 ncı maddesi ne göre işlem yapılır. (“Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış Uzm.Erb.lara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir “ hükmü yer almaktadır.)

Emekli olan ve/veya 657 sayılı kanun'a tabi memur olarak çalışmayan Yd.Sb. ve Astsb.ların Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Sef. Eğt.de geçen sürelerinin emekliliğe esas olan hizmet sürelerine ilave edilebilmesi için, Seferberlik Tatb./Ferdi Sef.Eğt. ne hangi tarihler arasında katıldığı ve bu süre zarfında maaşlarından kesilen emeklilik kesenek listeleri, Tatb./ Eğt. icra eden birlik k.lığı/kurum amirliği tarafından TC.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Tatb./Eğitime katılan Yd.Erb/Er.lere, emsallerine ödenen harçlıkların tatbikat/ eğitime tekabül eden kısmı ödenir.   

Personel Seferberlik tatbikatına katılan Yedek Personel kışlada veya tatbikat bölgesinde ordugâhta kalır ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.
Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan yükümlüler; Birliğin muvazzaf personelinin uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi ve askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler birlikte kalır, birlik dışına gidiş gelişleri sivil elbise ile yapar, evi o garnizonda olanlar gece evlerinde kalabilir, Cumartesi günleri eğiticileri ile birlikte eğitime devam eder ve Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek erbaş ve erlere FSE uygulanabilir ancak yedek erbaş ve erler birlik ve kurumlarda iskân ve iaşe edilirler.

Tatbikat veya eğitim birliklerince yükümlülere izin Yönetmeliği ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez mazeretine binaen yükümlülere verilen izinler eğitim süresinden sayılmaz.

2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereği, tatbikat amacıyla silah altına alınan yedek personelden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kurum ve kuruluşlarda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar, tatbikat görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerinde görevlerine başlarlar.

Seferberlik Tatbikatı Ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Özürsüz Olarak Katılmayanlara Ne Gibi Cezai İşlemler Yapılır?

 Yasal mazeretleri olmadığı halde tatbikata katılmayan yükümlüler, tatbikat bakayası olarak takibe alınırlar. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde veya kendiliğinden müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilir ve yerli As.Ş.Bşk.lıklarınca hazırlanacak suç dosyaları mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. Yükümlülere, bakaya durumuna düşmeleri halinde haklarında 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63 ve 64 ncü maddeleri uygulanır.

    Tatbikat / eğitim bakayası yükümlüler, tatbikat/ eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça ve cezasını çekmedikçe askerlikle ilişikleri kesilmez ve bu yükümlülükleri devam eder.

Seferberliğin İlanı İle Birlikte Personel Seferberliği Konularında Yapılacak Faaliyetler

Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin ilanıyla birlikte;

 Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergahta seyreden ya da otobüs terminallerinde bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev emirli personeli aracına alması gerekmektedir.

Yükümlüler yanlarına SGE, nüfus cüzdanı, künye levhasını, varsa askeri sürücü belgesini alırlar. Sefer görevli yükümlüler, ilgili birlikler tarafından her il / ilçede oto gar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları birliklere gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.

Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silah altına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın Askerlik Şubesine müracaat ederek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi yaptırabilirsiniz. (Alınan raporda yedek subay ve yedek astsubaylar için “TSK’de Görev yapamaz”, Yedek Erbaş ve Erler için “ Askerliğe Elverişli Değildir.”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.”, Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz.” İbaresinin bulunması gerekmektedir. 

Terhis Kaydı

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi.
SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Sefer Görev Emri Verilmesini İstiyorum.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

YURT DIŞINDA İKÂMET EDENLER İÇİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

Yurt dışında sürekli oturma iznine ait belgeyi elçilik veya konsolosluklar vasıtasıyla, yerli Askerlik Şubesi başkanlığına ulaştıranlar, SGE ve seferberlik tatbikatları veya eğitimlerden muaf tutulurlar.  

YEDEK PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ

AÇIKLAYICI BİLGİLER

Yedek Personel Erteleme İşlemleri; Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü (90/500) ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği (2010/912) mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir.

Ertelemenin amacı; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin aksaması durumunda, genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla bu yerlerde çalışan, bir kısım yedek personelin silah altına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.

Erteleme işlemleri barıştan itibaren sefer görev emri almış yedek personel için yapılır.

Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür.

Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış dönemindeki yapılacak hazırlıklardan ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz.

Kurum ve kuruluşlar barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında erteli personelin yerine, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yasal yaş sınırı dışına çıkan ve yaş sınırı içinde olmakla birlikte Sefer Görev Emirsiz  personel temin etmekten   sorumludur.

PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ

Kurum veya kuruluşlar; seferberlik ve savaş halinde iki ay ertelenmesine ihtiyaç duyulan Sefer Görev Emirli yedek personelin Personel Erteleme Teklif Formunu doldurup onaylayarak, bağlı bulunduğu bakanlık veyakuruma gönderir. Bakanlık veya kurum ise  Personel Erteleme Teklif Formunu İnternet ortamında e-Devlet kapısı üzerinden MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına gönderir.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına Personel Erteleme Teklif Formunu onayladıktan sonra İnternet ortamında ilgili bakanlık veya kuruma  gönderir.

Personel Erteleme İptal işlemleri de aynı şekilde yapılır.

Hava Nakil Araçları
Hava Nakil Aracı Seferberlik faaliyetleri, 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir. 
Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri ( SGE ) Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine , buradan da Ulaştırma, Denizcilk ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Hava Nakil Araçlarına SGE Ne Şekilde Verilir?

Ulaştırma, Denizcilk ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SGE'nin kendilerine ulaşmasından sonra, en geç 60 gün içinde, SGE ‘ni, araç sahiplerinin ikametgah adreslerinde tebliğ eder.
Tebliğ edilen SGE’nin bir nüshası, aracın devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE’nin kalan üç nüshası ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

Deniz Nakil Araçları
Deniz Nakil Aracı Seferberlik faaliyetleri, 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Liman Başkanlıklarına gönderilir.

Deniz Nakil Araçlarına SGE Ne Şekilde Verilir?

Liman Başkanlıkları, SGE’nin kendilerine ulaşmasından sonra, en geç 60 gün içinde, SGE'ni araç sahiplerinin ikametgâh adreslerinde tebliğ ederler.

Tebliğ edilen SGE’nin bir nüshası, aracın devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE'nin kalan üç nüshası ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

Seferberlik İlanıyla Yapılacak Faaliyetler
Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telgraf, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin ilanıyla birlikte;

Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergahta seyreden ya da otobüs terminallerinde bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev emirli personeli aracına alması gerekmektedir.

Yükümlüler yanlarına SGE, nüfus cüzdanı, künye levhasını, varsa askeri sürücü belgesini alırlar. Sefer görevli yükümlüler, ilgili birlikler tarafından her il / ilçede oto gar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları birliklere gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.

Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silah altına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın askerlik şubesine müracaat ederek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi yaptırabilirsiniz. (Alınan raporda yedek subay ve yedek astsubaylar için “TSK’de Görev yapamaz”, Yedek Erbaş ve Erler için “ Askerliğe Elverişli Değildir.”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.”, Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Kara Nakil Araçları
Kara Nakil Aracı seferberlik faaliyetleri, 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve Tüzüğü (90/500 sayılı) esaslarına göre Milli Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca 4 suret tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine  tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Trafik Tescil Şube ve Bürolarına gönderilir.

Kara Nakil Araçlarına Sefer Görev Emri Ne Şekilde Verilir ?

Trafik şube veya büroları SGE.lerinin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine SGE.lerini imzalatır  ve Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu ile Araç Trafik Belgesine “Sefer Görev Emri Verilmiştir” ibaresini   yazarlar.
İmzalanan (tebliğ edilen) SGE'nin bir nüshası trafik belgesiyle birlikte devamlı olarak araçta bulundurmak üzere araç sahibine verilir. Diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.
Böylece araç, sefer yükümlülüğü almış olur.

Özel Nakliyat Firmaları
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE ÖZEL NAKLİYAT FİRMALARINDAN İSTİFADE ESASLARI


2941 sayılı kanuna ilişkin 90/500 sayılı seferberlik ve savaş hali tüzüğünün 61 nci maddesi esaslarına göre; TSK.lerinin Özel Nakliyat Firma ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi İmkânları ve seferde harekât kontrolüne / emrine girecek kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarının kapasite ve zaman açısından yetersiz kalması halinde veya Özel durumlar nedeniyle firmalara harekat komutasında kalmak Üzere görevler verilebilir.

FİRMALARIN BARIŞ ŞARTLARINDA GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?


TSK’nın ihtiyaçlarına elverişli olduğu, MSB ile Ulaştırma, Denizcilk ve Haberleşme Bakanlığınca koordineli olarak saptanan firmalar için tanzim edilen tahsis belgeleri Ulaştırma Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla söz konusu firmalara gönderilir.

Aynı tahsis belgeleri TSK’ca yetki verilen komutanlıklara da gönderilir.

Firma ile komutanlık bir araya gelerek yapılacak işin ayrıntılarını açıklayan bir sözleşme imzalar. Böylece firma seferî yükümlülük altına girer.


FİRMALARIN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALLERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

Firmaların çağrılması için “Özel Nakliyat Firma Tahsis ve Yükümlülük Tebliğ Belgesi” tanzim edilerek Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla 7201 Sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir.

Firma barış şartlarında yapılmış sözleşme esaslarına göre yükümlülüğünü yerine getirir.

İş Makinaları
İş makineleri seferberlik faaliyetleri, 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilir.

İş Makinelerine SGE Ne Şekilde Verilir?

Odalar, SGE’nin kendilerine ulaşmasından sonra, en geç 60 gün içinde, SGE ‘ni, araç sahiplerinin ikametgah adreslerinde tebliğ ederler. 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden odaya dört nüsha olarak gönderilen SGE’nin bir nüshası, iş makinelerinin devamlı üzerinde bulundurulmak üzere iş makinası sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE'nin kalan üç nüshası ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. 
Araç böylece Sefer Görev Emri(SGE) almış olur.

Özel İnşaat Firmaları
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE ÖZEL İNŞAAT FİRMALARINDAN İSTİFADE ESASLARI

      2941 sayılı kanuna ilişkin 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 61 nci maddesi esaslarına göre; TSK.lerinin Özel İnşaat Firma ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi imkânları ve seferde harekât kontrolüne / emrine girecek kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarının kapasite ve zaman açısından yetersiz kalması halinde veya Özel durumlar nedeniyle firmalara harekat komutasında kalmak Üzere görevler verilebilir.

FİRMALARIN BARIŞ ŞARTLARINDA GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

        TSK’nın ihtiyaçlarına elverişli olduğu, MSB ile Çevre ve Şehircilk Bakanlığınca koordineli olarak saptanan firmalar için tanzim edilen tahsis belgeleri Çevre ve Şehircilk Bakanlığı vasıtasıyla söz konusu firmalara gönderilir.

        Aynı tahsis belgeleri TSK’ca yetki verilen komutanlıklara da gönderilir. Firma ile komutanlık bir araya gelerek yapılacak işin ayrıntılarını açıklayan bir sözleşme imzalar. Böylece firma seferî yükümlülük altına girer.

FİRMALARIN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALLERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

Firmaların çağrılması için “Özel İnşaat Firma Tahsis ve Yükümlülük Tebliğ Belgesi” tanzim edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla 7201 Sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir.
Firma barış şartlarında yapılmış sözleşme esaslarına göre yükümlülüğünü yerine getirir.
FİRMALARA UYGULANACAK HUKUKİ KONULAR NELERDİR? HANGİ HANGİ HALLERDE UĞRAYACAKLARI ZARARLAR TAZMİN OLUNUR ?

Ortaya çıkabilecek ihtilaflar karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmesi esas alınır. Ancak taraflarca halledilemeyen sorunlar MSB’ye intikal ettirilir. Müteakip işlemler T.C. Mahkemeleri tarafından yürütülür.
İkinci kez çağrıldığı halde sözleşme imzalamaktan imtina eden veya seferberlik/tatbikatlarda çağrıldığı halde gelmeyen firmalara 2941 Sayılı Kanun esaslarına göre bulunulan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal işlem başlatılır.
Firmaların, iş ve hizmetin devamı süresince düşman, düşmanca davranışta bulunan unsurlar, düşmana müzahir unsurlar ve/veya doğal afetler nedeniyle uğrayacakları hasar ve zararlar devlet tarafından tazmin olunur.

Mal ve Hizmet Seferberliği
AÇIKLAYICI BİLGİLER


2941 SAYILI KANUN :

Madde 9 - Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları; bu Kanun ile diğer kanunlarda ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve tüzükte belirtilecek mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek zorundadır. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, başka maksatlarla kullanılamaz.
Madde 18 - Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Alınacak karar ve tedbirlerin uygulanmasında ihmal veya suistimali görülenler hakkında, bu suçlar için ceza kanunlarında öngörülen ceza, yarısına kadar artırılarak hükmolunur. 
Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misli artırılarak hükmolunur.

3634 SAYILI KANUN :

Madde 1 - Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur.
Madde 2 - Milli Müdafaa mükellefiyetinin halkın kabiliyeti ve mevcut membaları ile mütenasip olarak tatbikı şarttır.
15 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve malul ve sıhhati muhtel olanlarla bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar şahsi mükellefiyete tabi tutulmazlar.
Madde 4 - Bu kanunun koyduğu mükellefiyetin tatbikını istemek salahiyeti ancak ciheti askeriyeye aittir.
Madde 64 - Millî Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan mallarını mevcut olmasına rağmen vermeyenlerden bu mallar zorla alınır ve haklarında bir aya kadar hapis veya beş liradan yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Madde 65 - Bu kanun mucibince salâhiyettar makamlara bildirmeğe mecbur oldukları hususatı suiniyetle yanlış olarak bildirenler haklarında bir haftadan bir aya kadar hapis veya on liradan yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Harp Sanayi Faaliyetleri
MEVZUAT

4083 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun
96/9012 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
[MSY 82-7(A)]Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yönergesi
AMAÇ:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme ve yedek parçalar ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin millî sanayiin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Personel Seferberlik Tatbikatları
Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Katılan Yükümlülerin Özlük Hakları Nelerdir?

Tatbikat / eğitime katılacak yükümlüler, tatbikat başlama tarihinden önce en yakın askerlik şubesine başvurarak tatbikata sevkini yaptırır. Yükümlülerin yolluk, yevmiye ve maaşları Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge esaslarına göre, tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol harcırahları müracaat ettikleri askerlik şubelerince; maaşı, dönüş yol ücreti ve yevmiyesi birliklerince ödenir.

Yükümlülere izin yönetmeliği ve 1111 sayılı yasada belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez, mazeretlerine binaen yükümlülere verilen izinler eğitim süresinden sayılmaz.

Tatb. / Ferdi Sef. Eğt.ne katılan işçilere, 4857 sayılı iş kanunu'nun 31 nci md.si uyarınca, bu süre için işverence herhangi bir ücret ödenmeyeceğinden, bu personele ve resmi bir kurumda çalışmayıp serbest olarak çalışanlara; rütbesi karşılığı aylığının Tatb./ Ferdi Sef.Eğt.süresine tekabül eden kısmı ödenir.

Emekli aylığı almakta iken Tatb./Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Yd.Sb. ve Astsb.ların maaş ödemelerinde; 5434 sayılı TC.Emekli Sandığı Kanunu'nun 103 ncü md.ne göre işlem yapılır.

Tatb. / Ferdi Sef.Eğt. katılan Uzm.Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 6 ncı maddesi ne göre işlem yapılır. (“Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış Uzm.Erb.lara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir “ hükmü yer almaktadır.)

Emekli olan ve/veya 657 sayılı kanun'a tabi memur olarak çalışmayan Yd.Sb. ve Astsb.ların Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Sef. Eğt.de geçen sürelerinin emekliliğe esas olan hizmet sürelerine ilave edilebilmesi için, Seferberlik Tatb./Ferdi Sef.Eğt. ne hangi tarihler arasında katıldığı ve bu süre zarfında maaşlarından kesilen emeklilik kesenek listeleri, Tatb./ Eğt. icra eden birlik k.lığı/kurum amirliği tarafından TC.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Tatb./Eğitime katılan Yd.Erb/Er.lere, emsallerine ödenen harçlıkların tatbikat/ eğitime tekabül eden kısmı ödenir.

Personel Seferberlik tatbikatına katılan Yedek Personel kışlada veya tatbikat bölgesinde ordugâhta kalır ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.

Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan yükümlüler; Birliğin muvazzaf personelinin uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi ve askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler birlikte kalır, birlik dışına gidiş gelişleri sivil elbise ile yapar, evi o garnizonda olanlar gece evlerinde kalabilir, Cumartesi günleri eğiticileri ile birlikte eğitime devam eder ve Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek erbaş ve erlere FSE uygulanabilir ancak yedek erbaş ve erler birlik ve kurumlarda iskân ve iaşe edilirler.

Tatbikat veya eğitim birliklerince yükümlülere izin Yönetmeliği ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez mazeretine binaen yükümlülere verilen izinler eğitim süresinden sayılmaz.

2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereği, tatbikat amacıyla silah altına alınan yedek personelden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kurum ve kuruluşlarda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar, tatbikat görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerinde görevlerine başlarlar.

Tatbikat/eğitime görevlendirilen yükümlülerden sürekli yurt dışında bulunanlar silahaltı davetiyelerinde yazılı bulunan “Sevk İçin As.Ş.Bşk.lığında Bulunacağı Tarih”ten önce ilgili konsolosluklara müracaatla As.Ş.Bşk.lıklarına gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikat/eğitime katılmazlar. Söz konusu tarihten sonra bu durumu ile ilgili olarak As.Ş.Bşk.lıklarına müracaat eden yükümlüler bakaya kaldıklarından yurda dönüşlerinde tatbikat/eğitimlere katılırlar.

Seferberlik Tatbikatı Ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Özürsüz Olarak Katılmayanlara Ne Gibi Cezai İşlemler Yapılır?

Yasal mazeretleri olmadığı halde tatbikata katılmayan yükümlüler, tatbikat bakayası olarak takibe alınırlar. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde veya kendiliğinden müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilir ve tatbikat bakayası suçuna ait dosyaları askeri mahkemelere gönderilir. Yükümlülere, bakaya durumuna düşmeleri halinde haklarında 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63 ve 64 ncü maddeleri uygulanır.

Tatbikat / eğitim bakayası yükümlüler, tatbikat/ eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça ve cezasını çekmedikçe askerlikle ilişikleri kesilmez ve bu yükümlülükleri devam eder.

Araç Seferberliği Tatbikatları
Araç tatbikatlarının maksadı; kurulu ve seferde kurulacak askeri birlik ve kurumların araç seferberlik hazırlıklarının denenmesi, seferberlik halinde MMM Komisyonlarının yapacakları araç tedarik faaliyetlerini barış döneminde uygulatarak tecrübe kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, özel teşebbüsler ve kişiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak işbirliği ile ilgili hususların uygulama safhasına konulmasıdır.

Seferberlik Tatbikatına Katılan Araç Sahibi / Sürücüsü Tarafından Neler Yapılır, Araç Nereye, Nasıl Getirilmelidir?

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenmiş ve MMM komisyonu kararı alınmış, “Seferberlik Tatbikatı Silahaltı Davetiyesi” trafik tescil Şube / Büroları veya polis/jandarma vasıtasıyla 7201 sayılı tebligat kanununu hükümlerine uygun dört suret olarak araç sahibi/sürücüsüne imzalatılır ve bir sureti devamlı araç üzerinde bulundurulur

MMM Komisyonuna müracaat esnasında araç depolarının 1/2 si dolu bulunur.

Tatbikatın başlamasından bir gün önce SAD'da yazan yer ve saatte tatbikatın yapıldığı il / ilçedeki MMM Komisyonuna, aşağıdaki belge ve teçhizatla müracat edilir.

Karayolu Trafik Yönetmeliği CETVEL-1-2-3'de belirtilen

Yukarıda Teçhizat ve ilk yardım malzemesi
Seferberlik tatbikatı silahaltı davetiyesi
Nüfus hüviyet cüzdanı
Aracın ruhsatı
Sürücü belgesi
MMM Komisyonu, toplanan araçlara bir kılavuz tayin ederek araçları birlik ve kuruma sevkini sağlar.

Araçlar birlik tarafından karşılanarak, ilgili Komutanlığın almış olduğu tedbirlere ve verilen emirlere göre hareket eder.

Tatbikata Mazeretsiz Olarak Katılmayanlara Uygulanacak Cezai Hükümler Nelerdir.

Tatbikatlarla ilgili konularda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununun 18 nci ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64-72 nci maddelerinde yer alan ceza hükümlerinin uygulanacağı Silahaltı Davetiyeleri(SAD) ile birlikte ilgililere tebliğ edilir ve tatbikat sonunda yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenenler hakkında aracın kayıtlı olduğu yerdeki MMM komisyonu tarafından mahallin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Araç sahibi / sürücülerine aşağıda belirtilen ücret ve kira bedeli katıldıkları birlik komutanlıklarının saymanlıklarınca 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu esasları dâhiline göre ödenir.

Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları
 

Mal ve Hizmet Seferberliği tatbikatları Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler emrine veya harekât kontrolüne girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve kuruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılmaktadır.

Mal ve Hizmet Seferberlik Tatbikatlarının Hedefleri :

Birliklerin plan görevleri içinde ihtiyaç duyacakları mal ve hizmetlerin tespit edilmesi ve en uygun temin edilme şeklinin meydana çıkarılması,
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarının işbirliği içinde çalıştırılması,
Mal ve hizmet seferberliği konusunda askeri ve sivil makamlar ile kurum ve kuruluşların yapması gereken faaliyetlerin denenmesi ve noksanlıkların giderilmesidir.

Özel Nakliyat Firmalarının Seferberlik Tatbikatları
Seferi Yükümlülük verilmiş firmalara Ulaştırma, Denizcilk ve Haberleşme Bakanlığınca “Tatbikat Yükümlülük ve Tebliğ Belgesi” gönderilir.

Firmalar Tatbikatlarda tamamen, kısmen veya kadro tatbikatı (sadece firma temsilcisinin gelmesi) icra edecek şekilde görevlendirilir.

Tatbikatdan önce, tatbikata yönelik bir sözleşme yapılır.

Tamamen veya kısmen araçları ile katılan firmalara günün rayiç değerlerine göre tespit edilmiş değerler üzerinden, kadro tatbikatı şeklinde icra edilenlere ise firma temsilcilerine yolluk ve yevmiyeleri üzerinden ödeme yapılır.

SBS-Seferberlik
Personel Seferberliği Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:

Kamu Kurum ve Kuruluşları Yedek Personel Erteleme Faaliyetleri
İnsan Gücü Planlaması
Lojistik Seferberliği Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:

Kara, Deniz, Hava Nakil Aracı
Özel Nakliyat Firmaları
İş Makinaları
İnşaat Firmaları
Mal Hizmet
Harp Sanayi
Konularında seferberlik işlemleri sorgulamaları https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi üzerinden yapılabilmektedir."

ulusal.com.tr

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.