SGK 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emekli aylığı nasıl hesaplanır? Kaç para emekli maaşı alacaksınız? Emekli aylığı hesaplama

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, SSK (4/1-a), Emekli Sandığı (4/1-c) ve Bağ-Kur'luların (4/1-b), emekli aylıklarının farklı esaslar agöre hesaplandığını belirtti

SGK 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emekli aylığı nasıl hesaplanır? Kaç para emekli maaşı alacaksınız? Emekli aylığı hesaplama

Sosyal Güvenlik KurumuSGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları belirtti:

"SSK (4/1-a), Emekli Sandığı (4/1-c) ve Bağ-Kur’luların (4/1-b), emekli aylıkları farklı esaslara göre hesaplanmaktadır. (4/1-c) kapsamında yer alan memur ve diğer kamu görevlilerinin de tek tip emekli aylığı hesaplaması yoktur. Emekli Sandığı’na tabi çalışmanın olup olmamasına göre bir ayrıma tabi tutularak tamamen farklı bir şekilde aylık hesaplaması yapılmaktadır.

Hemen belirtelim Emekli Sandığı’na tabi olan memur ve diğer kamu görevlilerinin aylık bağlama oranları diğer tüm çalışanlara göre en yüksektir.

Emekli Sandığı’na tabi olan memurların emeklilik hesaplamaları

Emekli Sandığı’na tabi olan memur ve diğer kamu görevlilerinin emekli aylıkları diğer memur ve tüm çalışanlardan farklı olarak yürürlükten kaldırılan Emekli Sandığı Kanununa göre yapılmaktadır. Buna göre memur iştirakçilerin hizmet ve bulunmuş oldukları kadro görev unvanlarına karşılık gelen derece-kademe, aylık gösterge rakamı, ek gösterge rakamı ile taban aylığı, kıdem aylığı ve unsurları üzerinden yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesap edilen “Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık” tutarının,

25 yıl için %75’i,

Fazla her tam yıl için %1 fazlası,

Eksik her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmaktadır.

Yapılan hesaplamada ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle, her ay emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1’inin onikide biri oranında emekli aylığına eklenmektedir.

İlgililerin makam, temsil ve görev tazminatına müstahak olmaları hâlinde bu tazminatlar hesap edilen aylıklara ayrıca ilave edilmektedir.

SGK Kanununa tabi memurların emeklilik aylığı hesabı

Emekli Sandığı’na tabi hiç çalışması olmayan memur ve memur gibi sigortalı olması öngörülen diğer kamu görevlilerinin emekli aylığı hesaplamaları SGK (5510 sayılı) Kanununa göre yapılmaktadır. Bunların emekli aylığı;

AYLIK=Ortalama Aylık KazançXAylık Bağlama Oranı

Formülü ile hesaplanmaktadır. Ortalama aylık kazanç, sigortalıların prime esas kazançlarının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile taşınan değerlerinin prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan kazançlarının aylık tutarı, aylık bağlama oranı da, toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 oranında hesaplanmaktadır.

Dolayısıyla, sigortalıların prime esas kazançlarının yüksek ve prim ödeme gün sayılarının fazla olması hâlinde bağlanacak aylığın miktarı da yüksek olacaktır. Örneğin bu kapsamda yer alan ve 25 yıl çalışmış olan memurun aylık bağlama oranı %50 olacaktır. Oysa Emekli Sandığına tabi aynı hizmeti olan memurun aylık bağlama oranı tam 25 puan daha yüksek olup %75 oranındadır.

SGK (5510 sayılı) Kanunu ile birlikte memur sigortalıların sistemde daha uzun süre kalması ve kazançlarının yüksek olması hâlinde aylık bağlama oranları ve emekli aylığı artacaktır. Bağlanan emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artış dikkate alınarak artırılmaktadır."

ulusal.com.tr

# sosyal güvenlik kurumu # sgk # bağkur # SSK # emekli sandığı # emekli maaşı hesaplama # sosyal sigortalar kurumu