Dilan Polat Raporunu Hazırlayan MASAK açılımı nedir? MASAK nedir?

Finansal suçlarla mücadele etmek için devletin içinde pek çok yapılanma mevcuttur, peki çarpıcı suç iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat olaylarında raporu hazırlayan MASAK'ın açılımı nedir? MASAK nedir?

Dilan Polat Raporunu Hazırlayan MASAK açılımı nedir? MASAK nedir?
Dilan Polat Raporunu Hazırlayan MASAK açılımı nedir? MASAK nedir?

19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyete başlamıştır. Dilan Polat olayları ile gündeme gelen MASAK görev ve yetkileri nelerdir, hangi suçlarla ilgilenir gelin beraber bakalım.

Dilan Polat Raporunu Hazırlayan MASAK açılımı nedir? MASAK nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve finansal istihbarat sağlayan bir birimdir. MASAK'ın görev ve yetkileri şu şekildedir:

 • Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla planlar, programlar, politikalar, stratejiler hazırlar ve geliştirir. Ayrıca, ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları dahil olmak üzere kurumlar arası koordinasyonu sağlar.
 • Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını yürütür.
 • Suç gelirlerinin aklanmasını, terörizmin finansmanını ve ekonomik güvenliğe yönelik riskleri ortaya çıkarır ve önler. Bu kapsamda gelişmeleri izler, önlemler geliştirir, analizler, araştırmalar ve incelemeler yapar.
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplar, şüpheli işlem bildirimlerini alır, analiz eder, istihbarat üretir ve gerektiğinde ilgili birimleri bilgilendirir.
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili mevzuat ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında analizler, araştırmalar ve incelemeler yapar veya yaptırır.
 • Aklama veya terörizmin finansmanı suçlarına dair ciddi şüpheler olduğunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirir.

Dilan Polat ile Gündeme Gelen MASAK açılımı nedir? MASAK nedir?

 • Analiz, araştırma ve inceleme sonuçlarına dayalı olarak aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği konusunda tespitler yaptığında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
 • Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konuları analiz eder ve inceler.
 • Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılmasını talep edebilir.
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapar ve bilgi alışverişi yapar.
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla risk kategorileri belirler ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirir.
 • 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapar veya yaptırır.
 • Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmasına izin verir.
 • Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapar ve bilgi talep eder.
 • Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütir, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişi yapar, uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları imzalar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep eder.
 • Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin
 • Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmesini talep eder.
 • Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmak amacıyla çalışmalar yapar.
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
 • Hazine ve maliye uzmanları, uzman yardımcıları ve denetim elemanları aracılığıyla görev alanına giren konuların araştırılması ve incelenmesini yerine getirir. Görevlendirilen personel, kendi görev alanlarında gerekli incelemeleri yapma yetkisine sahiptir.
 • MASAK'ın görevlendirdiği hazine ve maliye uzmanları, uzman yardımcıları ve denetim elemanları, bilgi ve belge isteme, araştırma ve inceleme yapma, uygulamayı izleme ve denetleme yetkilerine sahiptir.
 • Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak uluslararası bilgi değişimini desteklemek amacıyla yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları imzalama yetkisine sahiptir. İmzalanan mutabakat muhtıraları ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girer.
 • Başkanlık, görev alanıyla ilgili olarak Bakanın onayı ile gerektiğinde temsilcilikler kurabilir.

MASAK, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirirken kara paranın aklanmasını önlemek ve suç gelirlerini araştırmak amacıyla çalışmaktadır. Bu kapsamda finansal suçlarla mücadele etmek ve ülkenin ekonomik güvenliğini korumak için önemli bir rol oynamaktadır.

# masak dilan polat # masak ne # masak açılımı