Jandarma'ya 6 bin 940 sözleşmeli erbaş alınacak! İşte istenen şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı, 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Duyuruda başvuru şartları açıklandı. İşte Jandarma Genel Komutanlığı'na sözleşmeli erbaş olarak başvuru şartları...

Uğur Çam Uğur Çam
Jandarma'ya 6 bin 940 sözleşmeli erbaş alınacak! İşte istenen şartlar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma'ya 6 bin 940 sözleşmeli erbaş alınacak! İşte istenen şartlar - Resim : 1

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu'nda yayınlanan şartlar şu şekilde:

 • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 • Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
 • Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
 • Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. 3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekmektedir. 
 • Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
 • En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
 • Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
 • Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),
 • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
 • Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
 • Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak, ÖZEL EK-2 Sayı: 1411578-1190- /Per.Tem.Mrk.Pl.ve Koor.Ş. HİZMETE ÖZEL - 6 -
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
 • Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak,

ÖNEMLİ UYARI: Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek TSK, J.GN.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar tekrar uzman erbaş olarak görevlendirilmezler.

Jandarma'ya 6 bin 940 sözleşmeli erbaş alınacak! İşte istenen şartlar - Resim : 2

SINAVA ÇAĞIRILMA ESASLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı şartları sağlayan adayların sınava çağırılma esasları şu şekilde:

 • Başvuruların alınmasını müteakip Tablo-1’deki kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. Adaylar KPSS puanları doğrultusunda öğrenim seviyelerine göre branş bazında sıralanır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Tablo-1’deki kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınava çağrılacağından son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.
 • Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.
 • Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar sırasıyla bir alt seviyeye, en altta boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üst seviyeye aktarılacaktır.
 • Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın, Tablo (2,3 ve 4)’teki bölümlerinden birine denk olduğunu düşünüyorsa ilgili kurumdan (Ortaöğretim alanları için MEB, ön lisans ve lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.
 • Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.
 • Sınav takvimi ve diğer duyurular PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Jandarma'ya 6 bin 940 sözleşmeli erbaş alınacak! İşte istenen şartlar - Resim : 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını sağlayan adayların sınava başvuru esasları şu şekilde:

 • Başvurular PTS üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
 • Başvurular; 18 Eylül 2023 günü başlayıp, 02 Ekim 2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.
 • PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 • PTS’ye giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, “Profil Bilgileri” bölümünden;
 • Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.)
 • Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;
 • İkamet Adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),
 • Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),
 • Çalışma bilgisi kısmına; - Aday bu zamana kadar herhangi bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”, - Daha önce çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri ünvanını ve açık adresini, - Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri ünvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)
 • Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.] Adaylar Tablo-2’de belirtilen lisans, Tablo-3’te belirtilen ön lisans ve Tablo-4’te belirtilen ortaöğretim (lise) alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanını, ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo (2, 3 ve 4)’te yazılan bölümü seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.
 • KPSS sınav bilgilerim bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022-2023” yılına ait puanı seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenecektir.
 • Ehliyet bilgilerim bölümünde “Ehliyet Bilgilerimi Sorgula” kısmından yüklenecektir.
 • Askerlik durumunun beyan edilmesi,
 • Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 167 cm ve en fazla 210 cm olmak koşuluyla, Tablo-6’da belirtilen boy-kilo aralığında olmak zorundadır.) gerekmektedir.
 • Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
 • Ustalık/kalfalık/iş yeri açma belgesi,
 • Sürücü belgesi,
 • Çalışma süresi belgesi,
 • Sertifika belgesi (Yabancı dil sertifikaları vb.),
 • Hizmet belgesi,
 • Gemi adamı belgesi,
 • Sporcu lisans belgesi,
 • Mesleki yeterlilik belgesi,
 • Mahalli lisan belgesi,
 • Şehit gazi yakınlık belgesi,
 • Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası
 • Diğer Belgeler seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (Taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.
 • Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarının ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (Taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi, [Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olması gerekmektedir. Ayrıca belgede şehit veya vazife malulünün T.C. Kimlik numarasının olması önem arz etmektedir. (Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yanında getirecektir.)],
 • Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
 • ‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak, ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul etmiş olacaktır.
 • "Devam Et" butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak ‘‘2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” başvurusunda TEK BRANŞ tercih edilecek ve ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNMAK, ADAYLARA SINAVA KATILMA HAKKI VERMEZ.
 • “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak kendisi tarafından imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.
 • Başvurunun tamamlanması ile profil bilgileri, başvuru bilgisi olarak kayda alınacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun silinerek tekrar yapılmaması durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve başvuru eski bilgiler üzerinden işlem görecektir.
 • Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları, talimatlara uymaları önem arz etmektedir. 
 • Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklarda aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (Uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olmasından aday sorumludur.
 • Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu, PTS’de “Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

DİĞER ŞARTLAR VE AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: TRT Haber

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli er Uzman erbaş